Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: maj 2018

 

Compusoft är ett internationellt teknologibaserat företag. Vi är engagerade i att skydda personuppgifterna för besökare på våra webbplatser. Var vänlig läs följande dokument för att förstå hur vi samlar in och använder dina uppgifter och de rättigheter du har i förhållande till lämnad information. Hänvisningar i detta dokument till "din information" är också till de personuppgifter som du ger oss. Detta dokument uppdaterades senast på ovanstående datum och kan variera från tid till annan så var vänlig och kontrollera det med jämna mellanrum. Compusoft AS är dataansvarig för all information som lämnas via vår hemsida. Våra kontaktuppgifter beskrivs i avsnitt [9] nedan.

 

1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter på de offentliga delarna på denna webbplats, men du kan välja att göra det genom att fylla i ansökningsblanketterna på olika delar av våra webbsidor, inklusive:

 • "Kontakta oss" formulär
 • "Förfrågan utbildning" formulär
 • "Ladda ner testversion" formulär

Vi erhåller dessutom personuppgifter från din IP-adress, ditt operativsystem och den webbläsare som du använder för att få tillgång till vår hemsida. Se avsnitt 5 (Cookies) och avsnitt 6 (IP-adresser) nedan, för ytterligare information om detta. Du kan också förse oss med personuppgifter om du kontaktar oss via e-post, telefon eller brev.

 

2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder endast den information du tillhandahåller till oss på dessa delar av webbplatsen för att bearbeta det aktuella ansökningsformuläret. Vi kan också använda din personliga information till följande:

 

 • genomföra administrativa eller operativa processer inom vår verksamhet;
 • bearbeta och svara på förfrågningar, anbudsförfrågningar eller klagomål som mottas från dig;
 • tillhandahålla produkter och tjänster som efterfrågas av dig;
 • identifiera produkter och tjänster som du kanske är intresserad av;
 • kommunicera med dig om våra produkter och tjänster;
 • invitera dig till olika evenemang;
 • övervaka och analysera vår verksamhet;
 • bilda en uppfattning av dig som individ och identifiera, utveckla eller förbättra våra tjänster och/eller produkter som kan vara av intresse för dig och att utföra marknadsundersökningar;
 • skicka dig marknadsföring;

För ytterligare detaljer om hur vi använder din information i marknadsföringsändamål, var vänlig se avsnitt 3 nedan (Använda din information i marknadsföringssyfte).

 

 1. ANVÄNDA DIN INFORMATIONI MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Vi kan komma att fråga om du vill ta emot marknadsföring från oss och detta kommer att visas som ett alternativ på den aktuella ansökningsblanketten eller vid behov på vår webbplats. Vi kommer inte att skicka marknadsföring till dig om du ber oss att inte göra detta. Om du har godkänt att få marknadsföring, men sedan ändrar dig och inte längre vill ha denna, var vänlig meddela oss så vi kan ta bort dig från våra distributionslistor. Du kan kontakta oss på unsubscribe@compusoftgroup.com eller via kontaktuppgifterna nedan, se avsnitt 9.

 

 1. HUR OCH VARFÖR VI DELAR DIN INFORMATION

Observera att vi ibland kan behöva dela din information med andra Compusoft- kontor och filialer samt våra tillhörande företag runt om i världen och alla tredje parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar. Vi har emellertid vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla sådana enheter bevarar dina personuppgifter konfidentiella och säkra, och endast använder dem för de ändamål som vi har angett och informerat dig om. Gentemot tredje part kommer vi endast att dela din information i de fall där du har gett ditt samtycke, där vi är skyldiga att göra det eller har rätt att göra så enligt lag. Ta reda på ytterligare information om våra kontor.

5. COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. För ytterligare information, se vår cookie policy

 

 1. IP-ADRESSER

När du besöker vår webbplats registrerar vår server din IP-adress tillsammans med datum, tid och längd på ditt besök. En IP-adress är ett tilldelat nummer, som liknar ett telefonnummer, vilket gör att datorn kan kommunicera via internet. Det gör det möjligt för oss att identifiera vilka organisationer som har besökt denna webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats, för att se hur användarna navigerar från början till slut och för att utvärdera och förbättra vår webbsida.

 

 1. SÄKERHET

Vi använder aktuell datalagrings- och säkerhetsteknik för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, felaktig användning eller upplysning, obehörig modifiering eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. Alla våra anställda och de tredje parter vi anlitar för att behandla dina personuppgifter är skyldiga att respektera sekretessen av din information. Överföringen av information via internet är dock inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att försöka skydda din information, kan vi inte garantera säkerheten för din information som skickas till vår webbsida; all överföring sker på egen risk.

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig, för vilken vi kan komma att debitera en kostnadsbaserad avgift. Detta kallas för en informationsbegäran av data och du kan göra en förfrågan genom att skriva till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi kan komma att kräva ytterligare information av dig för att verifiera din identitet innan vi lämnar ut personlig information till dig. Du har också rätt att få eventuell felaktig information om dig korrigerad. Vi vill säkerställa att din information är korrekt och aktuell. Du får be oss att korrigera eller ta bort all information som du tycker inte längre är aktuell. Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du vill ha några korrigeringar gjorda till din information.

 

 1. KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor angående detta dokument, kontakta oss på:

Adress:

Compusoft Sverige AB

Lönnerbladsgatan 10
521 40  FALKÖPING
Sverige

Telefon: (+46) 512 297 40

E-post: info@compusoft.se

E-post säkerhetsansvarig: dpo@compusoftgroup.com

Om du för närvarande får marknadsföringsinformation från oss som du föredrar att inte ta emot i framtiden, vänligen maila oss på unsubscribe@compusoftgroup.com.

Alla e-postmeddelanden som skickas till och från Compusoft kan övervakas för att säkerställa överensstämmelse med interna riktlinjer och för att skydda vår verksamhet.

 

DATASKYDD

 1. OMFATTNING OCH SYFTE

Dessa standarder för behandling av personuppgifter ("Standarderna") avser

information om fysiska personer som kan identifieras ur denna information, oavsett direkta eller indirekta ("personuppgifter").

Standarderna definierar de normer som gäller för enheter inom Compusoft-gruppen i relation till personuppgifter och tillämpas på all behandling och överföring av personuppgifter av en personuppgiftsansvarig på Compusoft, inom och utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

 

 1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

Definitioner

 • "GDPR-direktiv" betyder direktiv, Regulation (EU) 2016/679  om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
 • "Enhet" betyder en enhet inom Compusoft-gruppen;
 • "Individuell" ska ha samma betydelse som "Personuppgiftsägare" (enligt definitionen i direktivet).
 • "Enheter inom Compusoft-gruppen" (även kallad Compusoft-gruppen) betyder enheterna i tabellen Bilaga 3, som omfattar alla enheter som kontrolleras av Compusoft AS.
 • "Compusoft Personuppgiftsansvarig" betyder en personuppgiftsansvarig som är en enhet inom Compusoft-gruppen;
 • "Personal" avses personer som är anställda av en specifik enhet inom Compusoft-gruppen eller konsulter som agerar på uppdrag av eller ingår i en specifik enhet inom Compusoft-gruppen;
 • "Personuppgifter", "Känsliga data", "Personuppgiftsägare", "Bearbeta/Bearbetning", "Personuppgiftsansvarig" och "Personuppgiftsbiträde" ska ha samma betydelser som de ges i GDPR-direktivet.

 

 1. STANDARDER

Compusoft kommer att försäkra sig om att:

(i) tillräckliga resurser tillhandahålls för att upprätthålla överensstämmelsen med standarderna. Detta inkluderar att säkerställa kvalificerat ledningsansvar och övervakning av standarderna.

 1. ii) De som har permanent eller regelbunden tillgång till personuppgifter,eller som är involverade i insamlingen av personuppgifter,eller i utvecklingen av verktyg som används för att behandla personuppgifter, utbildas och informeras om deras rättigheter och ansvar med hänsyn till standarderna.

 

 1. BEARBETNINGSPRINCIPER

Om inte annat följer av gällande lag ska en enhet inom Compusoft-gruppen tillämpa följande bearbetningsprinciper när den fungerar som personuppgiftsansvarig.

(i) bearbetar endast personuppgifter för ändamål som tillåts genom tillämpliga dataskyddslagar;

(ii) bearbetar personuppgifter rättvist och enligt lag;

(iii) informerar personuppgiftsägaren, om det krävs enligt gällande lag, när personuppgifter bearbetas. Dessutom ska den berörda enheten tillhandahålla namn och adress, syftet med bearbetningen, mottagarna av uppgifterna och all annan information som krävs för att säkerställa att bearbetningen är rättvis.

(iv) Vid anmälan om ändring av personuppgifter, uppdatera sina register i enlighet med de tidsfrister som anges i gällande lagar

(v) vidta lämpliga åtgärder för att inte behålla personuppgifter längre än vad som är lämpligt, för de ändamål för vilka de samlades in, om inte personuppgifterna är skyldiga att behållas genom överenskommelse, samtycke, tillämplig lag eller förordning;

 1. vi) endast inhämta personuppgifter för ett eller flera angivna och lagliga ändamål, och ska intevidarebehandlapersonuppgifterna på något sätt som är oförenligt med det syftet eller de syftena; och

(vii) bearbetar endast personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte överdrivna i förhållande till syftet eller syftena med vilka de bearbetas.

 

 1. RÄTTIGHETER FÖRINDIVIDER

När du agerar som personuppgiftsansvarig:

(i) En enhet inom Compusoft-gruppen ska, på skriftlig begäran från en individ och i enlighet med de tidsfrister som anges i gällande lagar, begripligt tillhandahålla den information som utgör personuppgifter som behandlas av enheten i Compusoft-gruppen i förhållande till den berörda personen, såvida inte enheten inom Compusoft-gruppen är tillåten enligt gällande lag att vägra, eller endast delvis gå med på begäran.

(ii) En enhet inom Compusoft-gruppen får, om det är tillåtet enligt gällande lag, ta ut en avgift för tillhandahållande av kopior av personuppgifter som individer begär;

(iii) En enhet inom Compusoft-gruppen ska i förekommande fall, ändra, uppdatera eller ta bort personliga uppgifter som visar sig vara felaktiga;

(iv) En enhet inom Compusoft-gruppen ska respektera individernas lagstadgade rätt att motsätta sig hur deras data behandlas av enheten inom Compusoft-gruppen. Invändningar kan läggas fram till individens vanliga kontakt hos aktuell enhet inom Compusoft-gruppen, HR-kontakt eller till säkerhetschefen. Alla legitima invändningar, kommer i förekommande fall att undersökas, och nödvändiga åtgärder kommer vidtas, inklusive, rättelse, radering eller förstöring av uppgifter, och;

(v) En enhet inom Compusoft-gruppen ska ta hänsyn till individers lagliga intressen och informera dem om den involverade logiken avseende beslut som tas med hjälp av deras personuppgifter via automatik, utan mänsklig inblandning, och vilka:

(i) är avsedda att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till individen; och

(ii) ger rättsföljder som berör eller väsentligt påverkar individen.

 1. SÄKERHET

Enheter inom Compusoft-gruppen ska vidta rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst, särskilt när bearbetningen omfattar överföring av information via ett nätverk, och mot alla andra olagliga former av behandling (inklusive att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten hos anställda som har tillgång till personuppgifterna).

 

 1. INTERN BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

Compusoft kommer att säkerställa att alla enheter inom Compusoft-gruppen som behandlar personuppgifter följer instruktionerna från relevant personuppgiftsansvarig på Compusoft och kommer vara förpliktigade att följa sådana instruktioner.

 

 1. BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER AV TREDJE PART

Innan en enhet inom Compusoft-gruppen överför personuppgifter till en tredje part ska den säkerställa att tredje part är kontraktsbunden till att endast bearbeta personuppgifter i enlighet med den aktuella enhetens krav och instruktioner, när den agerar som personuppgiftsansvarig. Detta gäller vid outsourcing, annan typ av upplägg för databearbetning eller vid användning av tredje parts tjänster för att bearbeta personuppgifter för egen räkning. Den aktuella enheten inom Compusoft-gruppen ska försäkra sig om att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden hos tredje part, till vilka personuppgifter överförs, tillhandahåller samma skyddsnivå för personuppgifter som enheten inom Compusoft-gruppen.

 

 1. MARKNADSFÖRING

Enheter inom Compusoft-gruppen ska inte använda personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation till någon individ (inklusive någon anställd), som har begärt att inte motta marknadsföringsmaterial.

I de fall en individ begär att en enhet inom Compusoft-gruppen ska sluta bearbeta dennes personuppgifter i marknadsföringsändamål, ska enheten upphöra med att bearbeta personuppgifterna för dessa ändamål, i enlighet med de tidsfrister som anges i gällande lagar.

 

 1. SÄRSKILDA ELLERKÄNSLIGA TYPER AV PERSONUPPGIFTER

Varje enhet inom Compusoft-gruppen i aktuellt land, ska följa eventuella därutöver rättsliga krav, enligt gällande dataskyddslagar i det aktuella landet, vid behandling av särskilda (eller ibland kallade känsliga) typer av personuppgifter.

 

 1. GRANSKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Compusoft ska regelbundet utvärdera, pröva och rapportera om enheten inom Compusoft-gruppen följer standarderna. Om någon bristande överensstämmelse med standarderna identifieras i sådana revisioner, ska avhjälpande åtgärder utformas, genomföras och följas upp.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar, kommer en enhet inom Compusoft-gruppen endast att redovisa uppgifter om överensstämmelse till sin lokala DPA, förutsatt att: (i) sådan information överensstämmer med standarderna; (ii) informationen inte innehåller någon kommersiellt känslig information om eller tillhörande Compusoft, någon annan enhet inom Compusoft-gruppen eller någon av deras respektive kunder; (iii) informationen inte innehåller några konfidentiella uppgifter om tredje part eller tillhörande tredje part; (iv) informationen inte omfattas av privilegierätten; och (v) utlämnande av informationen inte skulle strida mot gällande lag.

 

21. SAMARBETE MED EU:S DATASKYDDSKOMMISSIONÄRER

Varje enhet inom Compusoft-gruppen ska besvara samtliga skäliga förfrågningar om information från lokal DPA som faller inom ramen för den DPA:s område, i den utsträckning sådana förfrågningar överensstämmer med gällande lagar, förordningar, yrkesstandarder och rättsliga förfaranden.

Varje enhet inom Compusoft-gruppen ska respektera lokal DPA:s beslut om tolkning och tillämpning av standarderna i den utsträckning som överensstämmer med gällande lagar, förordningar, yrkesstandarder och rättsliga förfaranden utan att avstå från eventuellt försvar och/eller överklagande som finns att tillgå för denna enhet inom Compusoft-gruppen.

 

 1. RÄTTTILLKOMPENSATION

Compusofts klagomålsförfarande finns tillgängligt på webbplatsen, compusoft.moochpreview.co.uk för alla individer som önskar lägga fram betänkligheter angående en enhets efterlevnad av standarderna.

För ytterligare information om klagomål, vänligen kontakta säkerhetsansvarig som anges i paragraf [9] ovan.

Om en individ har åsamkats skada, som ett direkt resultat av en överträdelse av standarderna av en enhet inom Compusoft-gruppen, ska personen ha rätt att lägga fram ett klagomål mot Compusoft för att åtgärda den aktuella överträdelsen av standarderna (där detta är möjligt) och/eller skadestånd i domstolarna i Norge (den valda jurisdiktionen). En individ som önskar lämna in ett klagomål på en överträdelse av standarderna måste bekräfta till Compusoft att individen godkänner att inkomma med klagomål till särskild domstol inom den valda jurisdiktionen.

En enhet inom Compusoft-gruppen ska inte anses ha överträtt standarderna om den med aktsamhet och under rådande omständigheter har följt ändamålsenlig standard eller på annat sätt handlat i enlighet med god praxis eller tillämplig lag.

Med förbehåll för övriga bestämmelser i denna paragraf, om en individ hävdar att en överträdelse av standarderna har begåtts utanför EES av en enhet inom Compusoft-gruppen baserad i ett icke-EES-land (en icke-EES-enhet), då anses åsidosättande av standarderna ha ägt rum om inte Compusoft bevisar att:

(i) ingen överträdelse av standarderna har inträffat och/eller

(ii) den berörda icke-EES-enheten inte var ansvarig för den påstådda överträdelsen av standarderna.

Om det konstateras att en överträdelse av standarderna har inträffat, ska det vara den enskildes ansvar att bevisa att han eller hon har tagit skada till följd av en sådan överträdelse och bevisa skadans belopp.

Compusoft ska inte vara ansvarig till en individ, i den utsträckning som tillåts enligt tvingande lag, för

(i) skadeståndsersättning eller liknande (dvs. skadestånd avsedda att straffa en part för sitt handhavande, snarare än att kompensera offret för sådant handhavande) eller (ii) indirekt förlust, följdskada eller speciella skadestånd, oavsett hur de åstadkommits.

Under alla omständigheter, Compusoft är endast ansvarig för skadestånd som har blivit: (i) överenskomna med Compusoft enligt en uppgörelse eller kompromissöverenskommelse med den berörda individen, eller (ii) tilldömd dom eller föreläggande mot Compusoft som inte kan överklagas, eller genom någon annan laglig dom av en domstol eller rättsordning med giltig jurisdiktion.

 

 1. KONFLIKTER

Om en enhet inom Compusoft-gruppen har anledning att tro att någon tillämplig lag hindrar dem från att följa standarderna, och kan ha en väsentlig inverkan på de skydd som tillhandahålls av standarderna, kommer den enheten att informera säkerhetsansvarig (vars kontaktuppgifter anges i paragraf 9). Compusoft kommer att fatta ett beslut om hur man ska gå vidare och i händelse av osäkerhet kontakta lokal DPA.

Om någon tillämplig lag kräver en högre skyddsnivå för personuppgifter än vad som anges i dessa standarder, kommer den relevanta tillämpliga lagen att ha företräde framför dessa standarder, med avseende på den synvinkeln av standarden.

Compusoft ska inte vara ansvarig för brott mot standarderna, i de fall överensstämmelsen med standarderna hindras av gällande lagar i den berörda jurisdiktionen.

 

 1. UPPDATERING AV STANDARDERNA

Compusoft förbehåller sig rätten att ändra standarderna (inklusive, utan begränsning, tillägg av ny enhet inom Compusoft-gruppen) när som helst.

 

Bilaga 1

 

Informationsflöde inom Compusoft

1 Standarderna gäller för bearbetning av samtliga personuppgifter av följande slag:

 1. a) personalrelaterad information;
 2. b)kund- och leverantörsrelaterad information (främst kontaktuppgifter för individer inom sådana organisationer);och

(c) övrig affärsrelaterad information (t.ex. kontaktuppgifter från tredje parts leverantörer).

2 A En enhet inom Compusoftgruppen kan överföra:

(a) personalinformation;

(b) ljud och/eller visuella bilder;

(c) kundens personuppgifter; och

(d) marknadsföringsinformation.

Personuppgifter kan också innehålla känsliga uppgifter. Sådana uppgifter kommer endast behandlas och överföras i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

3 I relation till sin globala verksamhet drivs Compusoft-gruppen som en gränslös organisation och därför kan personuppgifter överföras mellan samtliga enheter inom Compusoft-gruppen över hela världen. Huvuddelen av bearbetningen utförs på Compusoft AS.

4 Backupsystemet kräver ytterligare replikering mellan datacentraler för att säkerställa tillgänglighet av information i händelse av ett datacentralfel.

 

Bilaga 2

Huvudändamål

Personuppgifter som omfattas av standarderna behandlas och överförs i följande huvudändamål:

 1. a)personaladministration och personalledningsadministration, inklusive rekrytering;
 2. b)reklam och PR;
 3. c) licensiering och registrering;
 4. d) informations- och databasadministration;
 5. e) fakturering, konton och finansiella poster;
 6. g) informationsom krävs förförhindrande och/eller lagföring av lagöverträdare.

 

Bilaga 3

Enheter inom Compusoft-gruppen

Klicka här för organisationsschema

 

RÄTTSLIGA NOTERINGAR

Compusoft är företagsnamnet och varumärke för den verksamhet som utförs av Compusoft-koncernen.

Hänvisningar till Compusoft innebär följaktligen, Compusoft AS och dotterbolag eller en eller flera av dessa enheter som sammanhanget kräver.

Informationen på denna webbplats är endast för allmän information och gör inte gällande att den är heltäckande. Compusoft tar inget ansvar för skada som kan uppstå genom tillgång eller tillit till information som finns på denna webbplats. Compusoft ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som länkar till den här webbplatsen eller som är länkade från den.

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt enligt lag och internationella konventioner. Användare tillåts läsa innehållet och göra kopior för eget personligt bruk.

 

"Compusoft" är ett registrerat varumärke.