Privacybeleid 

Privacybeleid

Laatste update: mei 2018

 

Compusoft is een internationale op technologie gebaseerde onderneming. We streven ernaar de privacy van de bezoekers aan onze websites te beschermen. Lees hieronder hoe we uw informatie zullen verzamelen en gebruiken en welke rechten u hebt in verband met uw informatie. Verwijzingen in deze nota naar "uw informatie" verwijzen ook naar persoonsgegevens die u ons verschaft. Deze nota werd het laatst bijgewerkt op de bovenvermelde datum en kan van tijd tot tijd veranderingen ondergaan; gelieve deze dus regelmatig te controleren. Compusoft AS is de verwerkingsverantwoordelijke van alle informatie die wordt verschaft via onze website. Onze contactgegevens staan vermeld in sectie [9] hieronder.

 

1. DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verschaffen op de openbare ruimtes van deze website, maar u kunt ervoor kiezen om dat te doen door de aanvraagformulieren in te vullen in verschillende delen van onze websites, met inbegrip van:

 

 • "Contacteer ons" formulieren
 • "Verzoek om training" formulier
 • "Download testversie" formulier

 

We verkrijgen ook persoonlijke informatie van uw IP-adres, besturingssysteem en webbrowser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Zie sectie 5 (Cookies) en sectie 6 (IP-adressen) hieronder voor meer details hierover. Het zou ook kunnen dat u ons persoonlijke informatie verschaft indien u ons contacteert via e-mail, telefoon of brief.

 

2. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

We zullen enkel de informatie gebruiken die u ons verschaft in deze secties van de website om het betreffende aanvraagformulier te verwerken. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om:

 

 • binnen ons bedrijf administratieve of operationele processen uit te voeren;
 • door u ontvangen verzoeken, vragen of klachten te verwerken en te beantwoorden;
 • door u verzochte producten en diensten te verschaffen;
 • producten en diensten te identificeren waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn;
 • met u te communiceren over onze producten en diensten;
 • u uit te nodigen op events;
 • ons bedrijf op te volgen en te analyseren;
 • een beeld te krijgen van u als persoon en om onze diensten en/of producten te identificeren, ontwikkelen of verbeteren waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn en om aan marktonderzoek te doen;
 • marketing naar u te verzenden.

Voor meer details over hoe wij uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, zie sectie 3 hieronder (Uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden).

 1. UW INFORMATIE GEBRUIKEN VOOR MARKETINGDOELEINDEN

We zouden u kunnen vragen of u marketing van ons wenst te ontvangen en dit zal aan u voorgelegd worden als een optie op het relevante aanvraagformulier of op de relevante pagina op onze website, indien nodig. We zullen u geen marketing toezenden als u ons vraagt om dat niet te doen. Indien u ermee akkoord bent gegaan om marketing te ontvangen maar dan later van gedacht verandert en niet langer marketing wenst te ontvangen, laat het ons dan weten zodat wij u van onze distributielijsten kunnen schrappen. U kunt ons contacteren op unsubscribe@compusoftgroup.com of via de contactgegevens hieronder in sectie 9.

 1. HOE EN WAAROM DELEN WIJ UWINFORMATIE

Gelieve te noteren dat het mogelijk is dat wij bij gelegenheid uw informatie zullen moeten delen met kantoren en filialen van Compusoft en onze verbonden firma’s over de hele wereld en eventuele derden die in onze naam diensten verlenen. Maar wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al die entiteiten uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en veilig bewaren en die enkel gebruiken voor de doeleinden die wij nader hebben bepaald en die wij aan u hebben meegedeeld. Ten aanzien van eventuele andere derden zullen wij uw informatie enkel bekendmaken wanneer u daartoe uw akkoord hebt gegeven of wanneer wij verplicht zijn of het recht hebben dat te doen volgens de wet. Vind hier meer informatie over onze kantoren.

5. COOKIES

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Voor meer details, zie ons cookie-beleid

 1. IP-ADRESSEN

Wanneer u onze website bezoekt zal onze server uw IP-adres registreren samen met de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek. Een IP-adres is een toegewezen nummer, gelijkaardig aan een telefoonnummer, waardoor uw computer kan communiceren over het internet. Het laat ons toe om te identificeren welke organisaties deze website hebben bezocht. We gebruiken deze informatie om statistische gegevens te vergaren over het gebruik van onze website om te traceren hoe gebruikers surfen op onze website om zo onze website te kunnen evalueren en verbeteren.

 1. BEVEILIGING

We maken gebruik van up-to-date gegevensopslag en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijziging of onwettige vernietiging of onvrijwillig verlies. Al onze werknemers en eventuele derden die wij aannemen om uw persoonlijke informatie te verwerken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. Maar het verzenden van informatie via het internet is niet volledig veilig. Ofschoon wij ons best zullen doen om uw informatie te proberen beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u verzendt naar onze website niet garanderen; elke verzending gebeurt op uw eigen risico.

 1. UW RECHTEN

U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over u bezitten; voor die kopie kunnen wij een vergoeding vragen gebaseerd op de kostprijs. Dit wordt een verzoek tot toegang van de betrokkene genoemd en u kunt een verzoek indienen door ons aan te schrijven met gebruik van de onderstaande contactgegevens. Het kan zijn dat wij meer informatie nodig hebben van u om uw identiteit te controleren alvorens enige persoonlijke informatie aan u bekend te maken. U hebt ook het recht om eventuele onjuiste informatie over u te laten corrigeren. Wij willen er zeker van zijn dat uw informatie juist en up-to-date is. U kunt ons vragen om alle informatie waarvan u denkt dat ze niet langer up-to-date is, te corrigeren of te verwijderen. Contacteer ons met gebruik van de onderstaande contactgegevens indien u enige correcties wenst te laten aanbrengen aan uw informatie.

 1. CONTACTGEGEVENS

Mocht u vragen hebben in verband met deze kennisgeving, contacteer ons dan op:

Adres:

Compusoft Nederland BV
Laan van de Maagd 145
7324 BT Apeldoorn
Nederland

Telefoon: (+31) 55 578 5880

E-mail: dpo@compusoftgroup.com

Indien u nu marketinginformatie van ons ontvangt die u in de toekomst liever niet meer zou ontvangen, stuur dan een e-mail naar unsubscribe@compusoftgroup.com.

Alle e-mailberichten verzonden naar en van Compusoft kunnen opgevolgd worden teneinde er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan de interne beleidslijnen en om onze bedrijfsactiviteiten te beschermen.

DATABESCHERMING

 1. DRAAGWIJDTE EN DOEL

Deze Normen voor het verwerken van Persoonsgegevens (de “Normen”) hebben betrekking op informatie over natuurlijke personen die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die informatie, hetzij rechtstreeks of niet rechtstreeks (“Persoonsgegevens”).

De Normen definiëren de normen die van toepassing zijn op de Entiteiten van de Compusoft Groep in verband met Persoonsgegevens en zijn van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten en overdrachten van Persoonsgegevens door een Verwerkingsverantwoordelijke van Compusoft binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

 1. DEFINITIES ENINTERPRETATIE

Definities

 • “GDPR-Richtlijn” betekent Richtlijn Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 • “Entiteit” betekent een entiteit binnen de Compusoft Groep;
 • “Persoon” zal dezelfde betekenis hebben als ‘Betrokkene’ (zoals gedefinieerd in de Richtlijn);
 • “Entiteiten van de Compusoft Groep” (samen ook de Compusoft Groep genoemd) betekent de entiteiten van de tabel van Bijlage 1 [ ], met daarin alle entiteiten waarover Compusoft AS controle uitoefent;
 • “Verwerkingsverantwoordelijke van Compusoft” betekent een Verwerkingsverantwoordelijke die een Entiteit van de Compusoft Groep is;
 • “Personeel” betekent personen tewerkgesteld door een betrokken Entiteit van de Compusoft Groep of consultants die optreden in naam van, of verankerd zijn in, een betrokken Entiteit van de Compusoft Groep;
 • "Persoonsgegevens", "Gevoelige Gegevens", "Betrokkene", "Verwerken/Verwerking", "Verwerkingsverantwoordelijke" en "Gegevensverwerker" zullen elk dezelfde betekenis hebben als daaraan wordt gegeven in de GDPR-Richtlijn.

 

 1. NORMEN

Compusoft zal ervoor zorgen dat:

(i) er adequate middelen verschaft worden om te blijven voldoen aan de Normen. Dit omvat het verzekeren van gepaste aansprakelijkheid van het senior management en toezicht op de Normen;

(ii) diegenen die permanent of regelmatig toegang hebben tot Persoonsgegevens, of die betrokken zijn bij de verzameling van Persoonsgegevens, of bij de ontwikkeling van tools die gebruikt worden bij de verwerking van Persoonsgegevens, opgeleid zijn en op de hoogte van hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de Normen.

 1. VERWERKINGSPRINCIPES

Tenzij anderszins wordt toegelaten door de toepasselijke wetten, zal een Entiteit van de Compusoft Groep de volgende verwerkingsprincipes toepassen wanneer zij optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

(i) enkel Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden toegelaten door de toepasselijke wetten betreffende databescherming;

(ii) Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verwerken;

(iii) indien vereist door de toepasselijke wetten, de betrokkene op de hoogte brengen wanneer Persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast zal de betrokken entiteit haar naam en adres, het doeleinde van verwerking, de ontvangers van de gegevens en alle andere informatie verschaffen die nodig is om ervoor te zorgen dat de verwerking eerlijk gebeurt;

(iv) wanneer zij op de hoogte gebracht wordt van een wijziging aan de Persoonsgegevens, haar bestanden bijwerken in overeenstemming met deadlines zoals nader bepaald in de toepasselijke wetten;

(v) gepaste maatregelen nemen om Persoonsgegevens niet langer bij te houden dan gepast is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij de Persoonsgegevens op een andere manier moeten bijgehouden worden op grond van een overeenkomst, toelating, toepasselijke wet of verordening;

(vi) Persoonsgegevens enkel verkrijgen voor één of meer nader bepaalde en rechtmatige doeleinden, en de Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met dat doeleinde of die doeleinden; en

(vii) enkel Persoonsgegevens verwerken die adequaat, relevant en niet overmatig zijn in vergelijking met het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

 1. RECHTEN VANPERSONEN

Wanneer zij optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke:

(i) zal een Entiteit van de Compusoft Groep in een begrijpelijke vorm, op schriftelijk verzoek van een persoon en in overeenstemming met de deadlines zoals nader bepaald in de toepasselijke wetten, de informatie verschaffen die de Persoonsgegevens uitmaken die verwerkt worden door die Entiteit van de Compusoft Groep in verband met de betrokken persoon, tenzij het die Entiteit van de Compusoft Groep door de toepasselijke wetten toegestaan is om het verzoek te weigeren of slechts gedeeltelijk in te willigen.

(ii) mag een Entiteit van de Compusoft Groep, wanneer toegestaan door de toepasselijke wetten, een vergoeding aanrekenen voor het verschaffen van kopieën van Persoonsgegevens die gevraagd worden door personen;

(iii) zal een Entiteit van de Compusoft Groep enige Persoonsgegevens die onjuist worden bevonden, wijzigen, bijwerken of wissen, indien van toepassing of na kennisgeving;

(iv) zal een Entiteit van de Compusoft Groep het wettelijke recht van personen respecteren om bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop hun gegevens worden verwerkt door die Entiteit van de Compusoft Groep. Bezwaren kunnen ingediend worden bij de gebruikelijke contactpersoon van de personen in de betrokken Entiteit van de Compusoft Groep, bij de contactpersoon van HR of bij de Beveiligingsverantwoordelijke. Alle rechtmatige bezwaren zullen worden onderzocht en de nodige maatregelen zullen genomen worden, met inbegrip van rectificeren, wissen of vernietigen van gegevens, indien van toepassing; en

(v) zal een Entiteit van de Compusoft Groep rekening houden met de rechtmatige belangen van personen en hun op de hoogte brengen van de achterliggende logica met betrekking tot beslissingen die genomen worden met gebruik van hun Persoonsgegevens via zuiver automatische middelen zonder menselijke tussenkomst en die:

(i) bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen in verband met de persoon; en

(ii) wettelijke gevolgen hebben betreffende de persoon of die een aanzienlijke invloed hebben op de persoon.

 1. BEVEILIGING

De Entiteiten van de Compusoft Groep zullen de redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen onvrijwillige of onwettige vernietiging of onvrijwillig verlies, verandering, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, in het bijzonder wanneer bij de verwerking gegevens over een netwerk worden overgemaakt, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking (met inbegrip van het nemen van redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid van de werknemers te garanderen die toegang hebben tot de persoonsgegevens).

 1. INTERNE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Compusoft zal ervoor zorgen dat alle Entiteiten van de Compusoft Groep die Persoonsgegevens verwerken, de instructies zullen volgen van de betrokken Verwerkingsverantwoordelijke van Compusoft en door die instructies gebonden zullen zijn.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Alvorens een Entiteit van de Compusoft Groep Persoonsgegevens overdraagt aan een derde in het kader van een uitbestedings- of andere gegevensverwerkingsregeling of gebruik maakt van de diensten van een derde om Persoonsgegevens in haar eigen naam te verwerken, zal zij ervoor zorgen dat wanneer de derde optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, deze contractueel gebonden is om enkel Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de vereisten en instructies van de betrokken Entiteit van de Compusoft Groep. De betrokken Entiteit van de Compusoft Groep zal ervoor zorgen dat derde Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers aan wie Persoonsgegevens worden overgedragen eenzelfde niveau van bescherming voor die Persoonsgegevens bieden dan de Entiteit van de Compusoft Groep.

 1. MARKETING

De Entiteiten van de Compusoft Groep zullen geen Persoonsgegevens gebruiken om marketinginformatie te verzenden naar een persoon (inclusief een werknemer) die gevraagd heeft om geen marketingmateriaal te ontvangen.

Als een persoon aan een Entiteit van de Compusoft Groep vraagt om te stoppen met het verwerken van hun Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, dan zal die Entiteit van de Compusoft Groep stoppen met het verwerken van de Persoonsgegevens voor die doeleinden in overeenstemming met de deadlines zoals nader bepaald in de toepasselijke wetten.

 1. SPECIALE OF GEVOELIGE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Elke Entiteit van de Compusoft Groep in een betreffend land zal voldoen aan eventuele bijkomende wettelijke maatregelen die verplicht zijn op grond van toepasselijke wetten betreffende databescherming in dat betreffende land bij het verwerken van speciale (of soms gekenmerkt als gevoelige) categorieën Persoonsgegevens.

 1. CONFORMITEITSCONTROLE

Compusoft zal beoordelen, testen en rapporteren over het regelmatig naleven van de Normen door de Entiteit van de Compusoft Groep. Wanneer er enige niet-conformiteit met de Normen wordt geïdentificeerd bij die controles, zullen er herstelmaatregelen ontworpen, ingevoerd en opgevolgd worden.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten zal een Entiteit van de Compusoft Groep enkel nalevingsinformatie bekendmaken aan haar lokale DPA op voorwaarde dat: (i) die informatie betrekking heeft op naleving van de Normen; (ii) de informatie geen commercieel gevoelige informatie bevat over of behorend tot Compusoft, een andere Entiteit van de Compusoft Groep, of één van hun respectieve klanten; (iii) de informatie geen vertrouwelijke informatie bevat over of behorend tot een derde; (iv) de informatie niet onderworpen is aan de geheimhoudingswet; en (v) bekendmaking van de informatie niet in strijd zou zijn met de toepasselijke wet(ten).

 1. SAMENWERKING MET COMMISSARISSEN VOOR DATABESCHERMING VAN DE EU

Elke Entiteit van de Compusoft Groep zal alle redelijke verzoeken om informatie van de lokale DPA beantwoorden die naar behoren binnen het bestek van die DPA vallen, voor zover die verzoeken overeenstemmen met de toepasselijke wetten, verordeningen, beroepsnormen en een eerlijk proces.

Elke Entiteit van de Compusoft Groep zal de beslissingen van de lokale DPA respecteren met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de Normen voor zover die overeenstemmen met de toepasselijke wetten, verordeningen, beroepsnormen en een eerlijk proces en zonder afstand te doen van enige verweermiddelen en/of beroepsrechten die ter beschikking staan van die Entiteit van de Compusoft Groep.

 1. VERHAALRECHTEN

De klachtenprocedure van Compusoft is beschikbaar op de website compusoft.moochpreview.co.uk  voor personen die hun bezorgdheid wensen uit te spreken in verband met de naleving van de Normen door een Entiteit van de Compusoft Groep.

Voor meer informatie betreffende de klachtenprocedure kunt u de Beveiligingsverantwoordelijke contacteren zoals aangegeven in paragraaf [xx] hierboven.

Wanneer een persoon schade heeft geleden als direct gevolg van een schending van de Normen door een Entiteit van de Compusoft Groep zal die persoon gerechtigd zijn een vordering in te stellen tegen Compusoft tot herstel van de betreffende schending van de Normen (wanneer dat mogelijk is) en/of vergoeding in de rechtbanken van Noorwegen (het Geselecteerde Rechtscollege). Een persoon die een vordering wenst in te stellen met betrekking tot een schending van de Normen moet aan Compusoft bevestigen dat hij ermee akkoord gaat om zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van het Geselecteerde Rechtscollege.

Een Entiteit van de Compusoft Groep zal niet geacht worden de Normen te hebben geschonden indien zij de in de omstandigheden gepaste zorgvuldigheidsstandaard heeft nageleefd of anderszins heeft opgetreden in overeenstemming met de gemeenschappelijke goede praktijken of de toepasselijke wet(ten).

Onverminderd de andere bepalingen van deze paragraaf, zal, indien een persoon beweert dat een schending van de Normen is gepleegd buiten de EER door een Entiteit van de Compusoft Groep gevestigd in een niet-EER land (een “Niet-EER Entiteit”), een schending van de Normen geacht worden te zijn gepleegd tenzij Compusoft aantoont dat hetzij:

(i) geen schending van de Normen heeft plaatsgevonden; en/of

(ii) de betreffende Niet-EER Entiteit niet verantwoordelijk was voor de vermeende schending van de Normen.

Indien geopperd wordt dat er een schending van de Normen heeft plaatsgevonden, zal het de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die de vordering heeft ingesteld, om te bewijzen dat hij of zij schade heeft geleden ten gevolge van die schending en om het bedrag van die schade te bewijzen.

Voor zover toegestaan door de bindende wet, zal Compusoft tegenover een persoon niet aansprakelijk zijn voor:

(i) punitieve of exemplarische schadevergoedingen (d.w.z. schadevergoedingen die bedoeld zijn om een partij te straffen voor haar gedrag, in plaats van het slachtoffer van dat gedrag te vergoeden); of (ii) indirect verlies, gevolgschade of speciale schade, op welke manier ook veroorzaakt.

In ieder geval zal Compusoft enkel aansprakelijk zijn voor schade: (i) waarmee Compusoft akkoord is volgens de bepalingen van een betalings- of compromisovereenkomst met de betreffende persoon; of (ii) die ten laste van Compusoft is toegewezen door een niet voor beroep vatbaar vonnis, order, of door enige andere wettige toekenning van een rechtbank of hof met geldige rechtsbevoegdheid.

23.CONFLICTEN

Indien een Entiteit van de Compusoft Groep reden heeft om te geloven dat een toepasselijke wet haar belet om te voldoen aan de Normen en een substantieel effect kan hebben op de beschermingen voorzien door de Normen, zal die Entiteit van de Compusoft Groep de Beveiligingsverantwoordelijke (van wie de contactgegevens vermeld staan in paragraaf 3) op de hoogte brengen. Compusoft zal een beslissing nemen over hoe het verder moet en zal de lokale DPA raadplegen in geval van twijfel.

Indien een toepasselijke wet een hoger niveau van bescherming vereist voor de Persoonsgegevens dan het niveau zoals uiteengezet in deze Normen, zal de betreffende toepasselijke wet voorrang hebben op deze Normen met betrekking tot dat aspect van de Normen.

Compusoft zal niet verantwoordelijk zijn voor een schending van de Normen, voor zover het voldoen aan de Normen voorkomen wordt door toepasselijke wetten in het betreffende rechtsgebied.

 1. BIJWERKEN VAN DE NORMEN

Compusoft behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Normen te wijzigen (met inbegrip van, zonder beperking, de toevoeging van een nieuwe Entiteit van de Compusoft Groep).

APPENDIX 1

 

Gegevensstroom van Compusoft

1 De Normen zullen van toepassing zijn op de verwerking van alle Persoonsgegevens van de volgende soorten:

(a) gegevens in verband met werknemers;

(b) gegevens in verband met klanten en leveranciers (voornamelijk contactgegevens van personen binnen dergelijke organisaties); en

(c) overige bedrijfsgerelateerde gegevens (bv. contactgegevens van derde leveranciers).

2 Een Entiteit van de Compusoft Groep mag een overdracht realiseren van:

(a) personeelsgegevens;

(b) geluids- en/of visuele beelden;

(c) Persoonsgegevens van klanten; en

(d) marketinggegevens.

Persoonsgegevens kunnen ook Gevoelige Gegevens bevatten. Deze gegevens zullen echter enkel verwerkt en overgedragen worden voor zover dat toegestaan is door de Toepasselijke Wet(ten).

3 In de context van haar globale activiteit handelt de Compusoft Groep als een grenzeloze organisatie en de Persoonsgegevens kunnen dan ook overgedragen worden tussen eender welke Entiteiten van de Compusoft Groep over de hele wereld. De meeste verwerking wordt uitgevoerd bij Compusoft AS.

4 Het disaster recovery systeem heeft bijkomende replicatie tussen datacenters nodig om gegevensbeschikbaarheid te garanderen in het geval van storing bij een datacenter.

Appendix 2

Hoofddoeleinden

Persoonsgegevens die vallen onder de Normen worden verwerkt en overgedragen voor de volgende hoofddoeleinden:

(a) personeels- en werknemersadministratie, met inbegrip van aanwerving;

(b) reclame en public relations;

(c) verlenen van licenties en registratie;

(d) informatie en databankadministratie;

(e) facturering, rekeningen en financiële documenten;

(g) informatie die nodig is voor het voorkomen en/of vervolgen van overtreders.

Appendix 3

Entiteiten van de Compusoft Groep

Klik hier voor een organigram

WETTELIJKE KENNISGEVING

Compusoft is de bedrijfsnaam en het handelsmerk voor de activiteit die door de Compusoft Groep wordt uitgeoefend.

Dienovereenkomstig hebben verwijzingen naar Compusoft de betekenis van Compusoft AS en dochterondernemingen of één of meer van die entiteiten, naargelang de context vereist.

De informatie op deze site is enkel voor algemene informatiedoeleinden en beweert niet volledig te zijn. Compusoft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies dat zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het vertrouwen op informatie die vervat zit in deze site. Compusoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die een link naar deze website hebben of waarnaar deze website een link heeft.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten op grond van wetten en internationale verdragen. Het is de gebruikers toegestaan om de inhoud te lezen en kopieën te maken voor hun persoonlijk gebruik.

"Compusoft" is een geregistreerd handelsmerk.